Rules – available only in Romanian language

 • REGULAMENT
  privind organizarea şi desfăşurarea concursului profesional pentru instalatori “STAN VIDRIGHIN”

  CAPITOLUL I
  DISPOZIŢII GENERALE

  Art. 1 Concursul profesional pentru instalatori “STAN VIDRIGHIN” se organizează anual în cadrul Conferinţei Eco-Impuls.
  Art.2 În organizarea şi desfãşurarea concursului profesional, Fundaţia Aquademica şi Aquatim sunt sprijinite material şi financiar, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, operatori economici, instituţii publice şi alte asociaţii profesionale.
  Art. 3 Concursul profesional are ca obiective:
  a) perfecţionarea cunoştintelor de specialitate, a aptitudinilor şi deprinderilor specifice, necesare în activitatea de instalatori pe reţelele de apă;
  b) evaluarea nivelului de pregătire, a capacităţii de intervenţie a echipelor din cadrul operatorilor regionali de alimentare cu apă şi canalizare;
  c) popularizarea în rândul cetăţenilor a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare privind intervenţiile pentru efectuarea branşamentelor noi, reabilitări şi reparaţii, reducerea pierderilor şi eficientizarea operării companiilor specializate din tară şi străinătate ;
  d) extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre echipe similare ale companiilor de apă din ţară şi străinătate.
  Art.4 La concursul profesional pot participa atât reprezentanţi ai operatorilor regionali cât şi ai companiilor de specialitate din ţară şi străinătate, indiferent de categoria de clasificare a acestora şi care au asigurate mijloacele materiale şi financiare necesare participării la astfel de manifestări.
  Art.5 Concursul profesional se desfăşoară în poligoane special amenajate.

  CAPITOLUL II
  ORGANIZAREA CONCURSULUI

  Art. 6 Concursul profesional “Stan Vidrighin” constă în efectuarea unui branşament într-o conductă aflată sub presiune.
  Art.7 Pentru participarea la concurs, atât echipele companiilor de apă cât şi cele ale companiilor partenere vor avea în componenţă trei operatori, dintre care unul va fi şef de echipă. Toţi concurenţii trebuie să aibă calitatea de angajat al companiei de alimentare cu apă si canalizare sau al firmei de specialitate pe care o reprezintă.
  Art. 8 În ziua premergătoare desfăşurării probelor de concurs se va organiza şedinţa tehnică, pe timpul căreia se desfăşoară următoarele activităţi:
  a) prezentarea nominală a componenţei juriului;
  b) prezentarea echipelor înscrise in concurs;
  c) validarea participării acestora;
  d) tragerea la sorţi privind ordinea de intrare în competiţie, valabilă pentru toate probele de concurs;
  e) precizări privind programul şi desfăşurarea concursului.
  Art. 9 În desfăşurarea probelor de concurs se vor folosi numai echipamente de specialitate care sa aibe acelaşi principiu de funcţionare, echipamentul fiind pus la dispoziţia concureţilor de către organizatori.

  CAPITOLUL III
  JURIZAREA CONCURSULUI

  Art. 11 Juriul de concurs are următoarele atribuţii şi competenţe:
  a) validează probele şi materialele utilizate în concurs şi stabileşte prin tragere la sorţi ordinea intrarii în concurs;
  b) participă la efectuarea cronometrării în vederea stabilirii timpului utilizat la realizarea branşamentului; Constată dacă branşamentul a fost executat corespunzator şi daca prezintă pierderi le cere concurenţilor să remedieze defectele semnalate.
  c) stabileşte punctajul aferent fiecărei probe şi clasamentul general;
  d) analizează şi soluţionează eventualele contestaţii făcute de sefii de echipă,;
  e)în caz de egalitate pentru desemnarea câştigătorului juriul va efectua o departajare punând echipele aflate la egalitate să participle la probe suplimentare;
  f) comunică contestatarilor deciziile luate, care rămân definitive,
  g) aprobă eliminarea din concurs a echipelor care comit acte de indisciplină, sau care nu respectã prevederile prezentului regulament;
  h) valideazã rezultatele concursului;

  Art. 12 Din echipa de arbitri fac parte reprezentanţii companiei care este gazda concursului, buni cunoscãtori ai regulamentului şi probelor de concurs.
  Art. 13 Atribuţiile şi competenţele arbitrilor sunt următoarele :
  a) verifică documentele de identitate ale concurenţilor aflaţi pe linia de start, care vor fi prezentate de către şeful de echipă;
  b) controlează terenul de concurs, echipamentele şi sculele care urmează să fie folosite şi dispune măsuri de remediere a problemelor constatate;
  c) nu admite prezenţa altor persoane pe terenul de concurs, cu excepţia juriului, a concurenţilor angrenaţi în desfăşurarea probei, a altor arbitrii precum şi a reprezentanţilor mass-media acreditaţi;
  d) dă startul pentru începerea probelor de concurs;
  e) urmăreşte ca probele să se desfăşoare conform regulamentului;
  f) cronometrează timpii de lucru şi fac propuneri juriului pentru eventuale penalizări;
  g) evalueaza echipele din concurs in conformiate cu cerintele specifice SSM
  h) propune juriului descalificarea sau eliminarea concurenţilor sau chiar a echipelor care încalcă normele stabilite de prezentul regulament.

  CAPITOLUL IV
  DESFĂŞURAREA PROBELOR

  Art. 14 La intrarea pe traseul de concurs fiecare echipă va fi formată din trei membrii echipaţi corespunzător privind protecţia muncii(salopetă, cască,etc.). Nerespectarea acestei prevederi va atrage dupa sine eliminarea din competiţie.
  Art. 15 Probele de concurs vor consta în următoarele operaţiuni, astfel:
  a) În poligonul unde se va desfîşura proba va exista o conductă de apă aflată sub presiune.Pe conductă va fi marcat spatiul şi numărul unde fiecare concurrent va trebui să realizeze priza de branşare; Fiecare concurent va efectua gaura pentru branşament în locul în care se află numărul echipei sale stabilit prin tragere sa sorţi.
  b) Piesele necesare executării branşamentului precum şi echipamentul necesar găuririi sub presiune a conductei va fi pus la dispoziţie de către organizatori
  c)Echipele concurente vor trebui sa monteze colierul de branşare, să efectueze găurirea conductei sub presiune cu ajutorul echipamentului special, să monteze robinetul de concesie, tija de manevrare, piesa de legătură, ţeava care trebuie tăiată la lungimea necesară,piesa de legătură, robinet şi apometru ;
  d) Fiecare branşament trebuie executat respecând protecţia muncii, să fie etanş executat . Dacă se constată că există pierderi de apă se vor lua măsuri de remediere a defectelor.
  e)Fiecare echipă va fi cronometrată de arbitru, iar juriul va decide dacă branşamentul este executat corespunzător
  f) Proba constă în executarea sub presiune cât mai corect a unui branşament. Echipa care realizează branşamentul într-un interval mai scurt decât competitorii va fi declarată câştigătoare.
  Art. 16 Utilizarea unui alt aparat, dispozitiv sau echipament in afara celor specificate in tipul probei de concurs va atrage după sine descalificarea echipei pentru proba respectivă.
  Art. 17 Arbitrul incepe cronometrarea timpului de lucru atunci cand echipa concurentă, dupa efectuarea formalităţilor, pătrunde în terenul de concurs fiind invitată de către arbitru. ;

  Art. 20 La expirarea timpului de lucru alocat de către juriu pentru fiecare probă, echipa este obligată să părăsească zona de concurs.
  Art. 21 Pentru fiecare echipă din concurs, măsurătorile se vor efectua cu aceeaşi cronometru

  CAPITOLUL V
  APRECIEREA REZULTATELOR ŞI STABILIREA CLASAMENTULUI

  Art. 23 Compania gazdă se angajează ca începând din dimineaţa concursului să pună la dispoziţa concurenţilor echipamente şi scule specific activităţii de instalator reţele apă
  Art. 24 Sistemul de punctare şi desemnarea câştigătorilor se face strict pe baza timpului cronometrat de către arbitru şi confirmat de juriu. Echipa cronometrată ca având timpul cel mai scurt pentru realizarea operaţiunilor impuse este desemnată câştigătoare
  Art. 25 Departajarea echipelor aflate la egalitate se va face printr-o proba suplimentara.

  CAPITOLUL VI
  ACORDAREA DISTINCŢIILOR ŞI PREMIILOR

  Art. 26 La finalul concursului, câştigătorilor li se pot acorda de către sponsori, autorităţile administraţiei publice locale, asociaţii profesionale, persoane fizice sau juridice, etc, premii constând în cupe, diplome, plachete, fanioane, precum şi/sau premii în materiale propmotionale și echipamente.

  CAPITOLUL VII
  ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ

  Art.27 Echipamentele de concurs ;
  Echipamentul de protecţie individual şi colectiv (costume de protecţie, centuri de siguranţă, mănuşi, veste reflectorizante, cască, etc.), se vor afla în dotarea fiecărei echipe în parte şi vor fi utilizate conform normelor de protectia muncii, în vigoare.
  Art. 28 Materialele probelor, dispozitivele de concurs, mijloacele de comunicare şi cronometrele, precum şi celelalte materiale necesare se asigurã prin grija organizatorilor şi al asociaţiilor profesionale implicate.
  Art. 29 Cheltuielile de transport, cazare şi masă ale participanţilor vor fi suportate de către companiile care au echipe participante la concurs, precum şi prin contribuţia asociaţiilor profesionale, ori prin acţiuni de sponsorizare ale unor persoane fizice sau juridice.

  CAPITOLUL VIII
  DISPOZIŢII FINALE

  Art. 30 Contestaţii:
  a) Orice contestaţie poate fi făcută doar de către seful de echipă, în numele acesteia.
  b) Contestaţiile se înmânează juriului în timp de maximum 30 de minute de la anunţarea rezultatelor obţinute la fiecare probă.
  c) Contestaţiile colective nu sunt luate în considerare de către juriu.
  d) Pentru fiecare contestaţie care se dovedeşte clar a fi neîntemeiată echipa contestatară va primi o penalizare de 5 minute.
  Art. 31 Echipele sunt eliminate din concurs, în situaţia în care şeful de echipă sau concurenţii comit acte de indisciplină prin agresiuni verbale sau fizice, gesturi sau
  manifestări necorespunzătoare la adresa juriului, arbitrilor, publicului sau celorlalţi concurenţi, simulări de accidentări, utilizarea de aparate nespecifice, nerespectarea oricăreia dintre prevederile regulamentului de concurs sau orice alte încercări de fraudare a concursului prin orice mijloace.
  Art. 32 La deschiderea şi închiderea concursului se organizează festivităţi care vor cuprinde
  a) prezentarea echipelor participante;
  b) prezentarea mesajelor de deschidere/închidere a concursului ;
  c) acordarea premiilor la închiderea competiţiei.