Regulament

  • privind organizarea şi desfăşurarea concursului profesional pentru instalatori “STAN VIDRIGHIN”

    

   CAPITOLUL I
   DISPOZIȚII GENERALE
   Art. 1 Concursul profesional pentru instalatori „STAN VIDRIGHIN” se organizează anual, de către Fundaţia Aquademica, Aquatim SA, Asociația Română a Apei – Comitetul Teritorial Vest și Universitatea Politehnica din Timișoara.Art. 2 În organizarea şi desfãşurarea concursului profesional, Fundaţia Aquademica şi Aquatim sunt sprijinite material şi financiar, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, operatori economici, instituţii publice şi alte asociaţii profesionale.

   Art. 3 Concursul profesional are ca obiective:

   1. perfecţionarea cunoştințelor de specialitate, a aptitudinilor şi deprinderilor specifice, necesare în activitatea de instalatori pentru reţelele de apă;
   2. evaluarea nivelului de pregătire, a capacităţii de intervenţie a echipelor din cadrul operatorilor regionali ai serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare;
   3. popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile desfăşurate de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, privind execuția branşamentelor noi, lucrările de modenrizare și reparaţii, reducerea pierderilor şi eficientizarea exploatării companiilor specializate din țară şi străinătate;
   4. extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare dintre echipe similare ale companiilor de apă din ţară şi străinătate;
   5. promovarea echipamentelor, materialelor şi a tehnologiilor moderne pentru instalaţiile de alimentare cu apă şi de canalizare.

   Art. 4 La concursul profesional pot participa atât reprezentanţi ai operatorilor regionali, cât şi ai companiilor de specialitate din ţară şi străinătate, indiferent de categoria de clasificare a acestora şi care au asigurate mijloacele materiale şi financiare necesare participării la astfel de manifestări.

   Art. 5 Concursul profesional se desfăşoară în poligoane special amenajate.

   CAPITOLUL II
   ORGANIZAREA CONCURSULUI

    Art. 6 Concursul profesional „Stan Vidrighin”  constă în efectuarea uneia sau mai multor operaţii specifice instalatorilor de apă şi canal, după cum urmează:

   1. realizarea unuia sau mai multor branşamente într-o conductă aflată sub presiune prin diferite metode şi echipamente;
   2. montarea de vane, hidranţi sau alte armături;
   3. realizarea unuia sau mai multor racorduri pentru canalizare, prin diferite metode şi echipamente;
   4. montarea unui sistem de alimentare cu apă sau a unui sistem de canalizare, după o anumită configuraţie prestabilită.
   5. Depistare branșamente și/sau racorduri ilegale prin diferite tehnici și echipamente

   Art. 7 Pentru participarea la concurs, echipele vor avea în componență doi operatori, dintre care unul va fi şef de echipă. Toţi concurenţii trebuie să aibă calitatea de angajat al companiei pe care o reprezintă.

   Art. 8 În ziua premergătoare desfăşurării probelor de concurs se va organiza şedinţă tehnică, pe timpul căreia se desfăşoară următoarele activităţi:

   1. prezentarea nominală a componenţei juriului;
   2. prezentarea echipelor înscrise în concurs;
   3. validarea participării acestora;
   4. tragerea la sorţi pentru ordinea de intrare în competiţie, valabilă pentru toate probele de concurs;
   5. precizări privind programul, regulamentul şi desfăşurarea concursului;
   6. prezentări de echipamente şi tehnologii care se vor utiliza în cadrul concursului;
   7. demonstraţii practice şi testarea de către concurenţi a ansamblelor ce urmează a fi montate şi efectuate în cadrul concursului;
   8. prezentarea şi vizionarea materialelor video cu etapele ce urmează a fi parcurse în cadrul concursului.
   9. Protecția muncii.

   Art. 9 În desfăşurarea probelor de concurs, se vor folosi numai echipamente de specialitate care să aibă acelaşi principiu de funcţionare, echipamentul fiind pus la dispoziţia concureţilor de către organizatori.

    CAPITOLUL III
   JURIZAREA CONCURSULUI

   Art. 11 Juriul concursului are următoarele atribuţii şi competenţe:

   1. validează probele şi materialele utilizate în concurs şi stabileşte prin tragere la sorţi ordinea intrarii în concurs;
   2. participă la efectuarea cronometrării în vederea stabilirii timpului utilizat la realizarea branşamentului;
   3. verifică dacă branşamentul a fost executat corespunzător. Dacă se constată pierderi sau alte defecte, juriul va cere concurenţilor să remedieze defectele semnalate.
   4. stabileşte punctajul aferent fiecărei probe şi clasamentul general;
   5. analizează şi soluţionează eventualele contestaţii depuse de şefii de echipă;
   6. în caz de egalitate, pentru desemnarea câştigătorului, juriul va face o departajare a echipelor respective, prin participarea acestora la probe suplimentare;
   7. comunică contestatarilor deciziile luate, care rămân definitive;
   8. aprobă eliminarea din concurs a echipelor care comit acte de indisciplină, sau care nu respectã prevederile prezentului regulament;
   9. valideazã rezultatele concursului.

   Art. 12 Din echipa de arbitri fac parte reprezentanţii furnizorilor de echipamente, reprezentanţii companiei gazdă a concursului, precum și alți specialiști din domeniu care cunosc regulamentul şi probele de concurs.

   Art. 13 Atribuţiile şi competenţele arbitrilor sunt următoarele :

   1. verifică documentele de identitate ale concurenţilor aflaţi la linia de start, care vor fi prezentate de către şeful de echipă;
   2. controlează terenul de concurs, echipamentele şi sculele care urmează să fie folosite şi dispune măsuri de remediere a problemelor constatate;
   3. nu admite prezenţa altor persoane pe terenul de concurs, cu excepţia juriului, a concurenţilor angrenaţi în desfăşurarea probei, a altor arbitri precum şi a reprezentanţilor mass-media acreditaţi;
   4. dă startul pentru începerea probelor de concurs;
   5. urmăreşte ca probele să se desfăşoare conform regulamentului;
   6. cronometrează timpii de lucru şi fac propuneri juriului pentru eventuale penalizări; evaluează echipele din concurs în conformiate cu cerintele specifice SSM;
   7. propune juriului descalificarea sau eliminarea concurenţilor sau chiar a echipelor care încalcă normele stabilite de prezentul regulament.

   CAPITOLUL IV
   DESFĂŞURAREA PROBELOR

   Art. 14 La intrarea pe traseul de concurs fiecare echipă va fi formată din doi membrii echipaţi corespunzător privind protecţia muncii(salopetă, cască,mănuși,etc.). Nerespectarea acestei prevederi va atrage dupa sine eliminarea din competiţie.

   Art. 15 Probele de concurs vor consta în următoarele operaţiuni, astfel:

   1. În poligonul unde se va desfîşura proba va exista o zonă de depozitare în care se vor găsi materialele necesare şi echipamentele puse la dispoziţie. Fiecare echipă are la dispoziţie 1 minut pentru a putea să aducă în zona de concurs piesele şi echipamentele necesare. Acest interval nu se cronometrează în cadrul probelor, dar timpul necesar pentru toate echipamentele care se aduc ulterior din zona de depozit va fi cronometrat în timpul probelor. Fiecare echipă va primi o schemă cu ansamblul pe care trebuie să îl realizeze şi cu piesele pe care trebuie să le conţină.
   2. După realizarea ansamblului, acesta va fi pus sub presiune, prin cuplarea la un furtun, apoi se va face aerisirea conductei. Pe conducta sub presiune se va realiza un branşament. Pe conductă va fi marcat spațiul şi va fi notat numărul echipei unde fiecare concurent va trebui să realizeze priza de branşare;
   3. Fiecare concurent va face operațiunile necesare realizării branșamentului în locul în care este notat numărul echipei sale, stabilit prin tragere la sorţi. Branşamentul trebuie realizat pe conducta aflată sub presiune, respectând normele de protecție a muncii și tehnologia pusă la dispoziție.
   4. Piesele necesare, utilaje,tehnică,precum şi echipamentul necesar găuririi sub presiune a conductei va fi pus la dispoziţie de către organizatori.
   5. Echipele concurente vor trebui sa efectueze un branșament de apă pe o conduct aflată sub presiune.Se va monta un colier de branşare prin tehnica prezentată, să găurească conducta sub presiune, cu ajutorul echipamentului special, să monteze robinetul de concesie, tija de manevrare, piesa de legătură, ţeava care trebuie tăiată la lungimea necesară, piesa de legătură, robinetul şi apometrul. Pentru instalaţia de canalizare trebuie realizat un racord cu ajutorul unor echipamente pus la dispoziţie de către organizatori.
   6. Fiecare etapă trebuie executată respecând protecţia muncii, ansamblul trebuie să fie etanş executat. Dacă se constată că există pierderi de apă se vor lua măsuri de remediere a defectelor.
   7. Fiecare echipă va fi cronometrată de arbitru, iar juriul va decide dacă ansamblul este executat corespunzător.

   Art. 16 Utilizarea unui alt aparat, dispozitiv sau echipament în afara celor specificate in tipul probei de concurs va atrage după sine descalificarea echipei pentru proba respectivă.

   Art. 17 Arbitrul începe cronometrarea timpului de lucru atunci când echipa concurentă, după efectuarea formalităţilor, intră pe terenul de concurs, la indicația arbitrului.

   Art. 18 La expirarea timpului de lucru alocat de către juriu pentru fiecare probă, echipa este obligată să părăsească zona de concurs.

   Art. 19 Pentru fiecare echipă din concurs, măsurătorile se vor efectua cu acelaşi cronometru

   CAPITOLUL V
   APRECIEREA REZULTATELOR ŞI STABILIREA CLASAMENTULUI

   Art. 20 Compania gazdă se angajează să pună la dispoziţa concurenţilor echipamente şi scule specific activităţii de instalator reţele apă, începând din dimineaţa concursului.

   Art. 21 Sistemul de punctare şi desemnarea câştigătorilor:

   Punctajul maxim se va obţine pentru fiecare probă şi este egal cu numărul de echipe aflat în        competiție.

   1. Echipa care va fi cronometrată de către arbitru şi confirmată de juriu ca având timpul cel mai scurt pentru realizarea operaţiunilor impuse va primi punctajul maxim, în continuare punctele se vor acorda în mod descrescător în funcţie de timpul înregistrat, acordându-se pentru valori egale un număr egal de puncte.
   2. Echipele vor fi depunctate cu 5 puncte pentru omiterea introducerii unor piese sau protecţii.
   3. Se vor acorda 10 puncte pentru echipele care au realizat un sistem etanş fără pierderi de apă şi cu o gaură completă pentru realizarea branşamentului.
   4. În cazul unui punctaj negativ echipele vor avea punctaj zero.
   5. Echipa cu punctajul cel mai mare în urma însumării/scăderii tuturor punctelor primite pentru realizarea operaţiunilor impuse este desemnată câştigătoare.

   Art. 22 Departajarea echipelor aflate la egalitate se va face printr-o probă suplimentară, constând în realizarea unui nou branşament într-o conductă aflată sub presiune şi având aceleaşi reguli de punctaj.

   CAPITOLUL VI
   ACORDAREA DISTINCŢIILOR ŞI PREMIILOR

   Art. 23 La finalul concursului, câştigătorilor li se pot acorda de către sponsori, autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile profesionale, persoanele fizice sau juridice, etc, premii constând în cupe, diplome, plachete, fanioane, precum şi/sau premii în materiale promotionale și echipamente.

   CAPITOLUL VII
   ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ

   Art. 24 Echipamentelele de concurs, și anume echipamentul individual de protecţie şi cel colectiv (costume de protecţie, centuri de siguranţă, mănuşi, veste reflectorizante, cască, etc.), se vor afla în dotarea fiecărei echipe în parte şi vor fi utilizate conform normelor de protectia muncii, în vigoare.

   Art. 25 Materialele probelor, dispozitivele de concurs, mijloacele de comunicare şi cronometrele, precum şi celelalte materiale necesare se asigurã prin grija organizatorilor şi a asociaţiilor profesionale implicate.

   Art. 26 Cheltuielile de transport, cazare şi masă ale participanţilor vor fi suportate de către companiile care au echipe participante la concurs, precum şi prin contribuţia asociaţiilor profesionale, ori prin acţiuni de sponsorizare ale unor persoane fizice sau juridice.

   CAPITOLUL VIII
   DISPOZIŢII FINALE

   Art. 27 Contestaţii:

   1. Orice contestaţie poate fi făcută doar de către șeful de echipă, în numele acesteia.
   2. Contestaţiile se înmânează juriului în timp de maximum 30 de minute de la anunţarea rezultatelor obţinute la fiecare probă.
   3. Contestaţiile colective nu sunt luate în considerare de către juriu.
   4. Pentru fiecare contestaţie care se dovedeşte clar a fi neîntemeiată, echipa contestatară va primi o penalizare de 5 minute.

   Art. 28 Echipele sunt eliminate din concurs, în situaţia în care şeful de echipă sau concurenţii comit acte de indisciplină prin agresiuni verbale sau fizice, gesturi sau manifestări necorespunzătoare la adresa juriului, arbitrilor, publicului sau celorlalţi concurenţi, simulări de accidentări, utilizarea de aparate nespecifice, nerespectarea oricăreia dintre prevederile regulamentului de concurs sau orice alte încercări de fraudare a concursului prin orice mijloace.

   Art. 29 La deschiderea şi închiderea concursului se organizează festivităţi care vor cuprinde prezentarea echipelor participante, prezentarea mesajelor de deschidere/închidere a concursului, acordarea premiilor la închiderea competiţiei.